תקנון בית הספר לאופטומטריה תשפ"א

תקנון בית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה - תשפ"ג 

סטודנט/ית יקר/ה! 

ראשית, אנו מאחלים לך הצלחה בשנת הלימודים ובתקופת הבחינות. 

להלן הכללים החלים במשך כל תקופת הלימודים: 

בית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה שם לו למטרה להוביל למצוינות בהכשרת סטודנטים  וסטודנטיות לאופטומטריה תוך כדי שיפור מתמיד בנושאים ובשיטות ההוראה. הקורסים ה נלמדים  במהלך התואר לאופטומטריה נלקחים על ידי הסטודנטים בסדר קבוע מראש על מנת להבטיח את  ההכשרה הנכונה תוך כדי הבנת המקצוע בצורה מתוכננת מראש . סטייה מרצף או סדר הלימוד  תגרום לקשיים בהשגת מטרה זו. לאור זאת, התקנון נבנה על מנת להבטיח מעבר שלב אחר שלב  עד סיום הלימודים בצורה מוצלחת.  

מסמך זה כתוב בלשון זכר והוא מופנה לשני המינים. 

:כללים

א. תכנית לימודי תואר ראשון באופטומטריה הינה תכנית מובנית האורכת ארבע שנות לימוד.  חובה על כל סטודנט להירשם לקורסים המותאמים לשנת הלימודים המפורסמים באתר. אין  אפשרות לדחות קורס לשנה אחרת. אי הרשמה לקורס עלולה לגרום לדחייה של הלימודים  לשנה נוספת. 

ב. ברשימת הקורסים )ראה רשימת קורסים לתואר ראשון באופטומטריה(, יש אבחנה בין קורסי  ליבה אשר מהווים את החומר העיקרי של מקצוע האופטומטריה לבין קורסים אחרים. קורסי  ליבה מסומנים בכתב מובלט. על כל סטודנט להצליח בכל הקורסים הנלמדים. לקורסי ליבה  יש משמעות נוספת, אשר תפורט בהמשך. 

.ג. לחלק מהקורסים יש דרישות קדם ולא ניתן ללמוד אותם ללא דרישות אלו 

ד. חלק מהקורסים הנלמדים הינם קורסים פרונטליים עיוניים, אשר אין להם מרכיב מעשי. חלק  אחר של הקורסים הינו קורסי קליניקה, אשר יש בהם מרכיב מעשי קליני. בקורסים אלו הסטודנט בודק מטופלים או עמיתים ללימודים והוא חייב להפגין יכולת קלינית מספקת וכן  יכולת ניהול בדיקה תקשורתית באופן משביע רצון עם מטופלים. כל הקורסים הקלינים מוגדרים כקורסי ליבה.

ה. לקראת שנת הלימודים השניה, כל סטודנט חייב לרכוש ציוד מקצועי על פי הכללים של בית הספר )ראה מידע כללי לסטודנט הקשור ללימודים הקליניים). 

ו. נהלים נוספים הקשורים ללימודים בבית הספר לאופטומטריה ומדעי הראיה, כולל נהלים  הקשורים לחיסונים, מובאים בחלק מידע כללי לסטודנט הקשור ללימודים הקליניים.

כללי מעבר לשנת לימודים העוקבת ולקבלת זכאות לתואר: 

א. חובה על כל סטודנט להצליח בכל קורס ללא יוצא מן הכלל על מנת לקבל זכאות  לתואר .Sc.B באופטומטריה מהאוניברסיטה.  

ב. במידה וסטודנט לא מקבל ציון עובר בקורס רגיל )שאינו קורס ליבה(, עליו ללמוד  ולהצליח לקבל ציון עובר בקורס הזה בשנה העוקבת )במקביל ללימודי הקורסים של  השנה העוקבת( . אפשרות זאת מוגבלת לשני קורסים סמסטריאליים רגילים )לא  ליבה( או קורס אחד שנתי רגיל )לא ליבה(. במקרה כזה הסטודנט יכול להתקדם  לשנת הלימודים הבאה. במידה ובשנה העוקבת הקורסים האלה לא זוכים לציון עובר,  מצב זה יגרור הפסקת לימודים מידית. אין אפשרות לדחות קורס בשנתיים.  

ג. במידה וקורס ליבה אחד או יותר לא זוכה לציון עובר, ו/או שלושה או יותר קורסים  רגילים )לא ליבה( לא זוכים לציון עובר - לא תינתן אפשרות להתקדם לשנת לימודים  הבאה. הסטודנט חייב ללמוד שוב את הקורסים הללו בשנת הלימודים העוקבת ולא  יוכל ללמוד אף קורס נוסף מהשנה העוקבת. כלל זה חל אפילו אם מדובר בקורס ליבה  אחד בלבד. במידה ובשנה העוקבת הסטודנט לא מקבל ציון עובר באחד הקורסים  הללו - מצב זה יגרור הפסקת לימודים מידית. לשם הבהרה – לא ניתן ללמוד אף קורס  יותר מפעמיים. 

ד. במצב שבו הסטודנט נכשל בקורסים שלכאורה תידרש יותר משנת השלמת לימוד  אחת - יופסקו הלימודים מיד.  

ציון עובר בקורס ומועדי ב' 

א. לפי כללי האוניברסיטה, יש מועד ב' לכל קורס עיוני וזכותו של כל סטודנט להיבחן  באחד המועדים.  

ב. בקורס קליני הסטודנט מקבל הכשרה הדרגתית ומתקדמת לאורך הקורס.ובהתאם  לכך – מרבית הערכה מתקבלת על ידי המדריך הקליני במהלך הקורס. אי לכך, אין  מועדי ב' לקורסים הקליניים. במידה וסטודנט לא מקבל ציון עובר – יחולו עליו הנהלים  הקשורים לאי קבלת ציון עובר בקורס ליבה )כל קורס קליני הוא קורס ליבה( 

ג. קורס עיוני עדשות מגע וקליניקת עדשות מגע – לקורס זה יש מרכיב קליני ומרכיב  עיוני. סטודנט הנכשל בחלק העיוני של קורס עדשות מגע 1 (01 82-304) סמ' א' יצטרך לעשותו מחדש בשנה הבאה במלואו (כולל המרכיב הקליני 82-304-02-03)  גם אם עבר את המרכיב הקליני בהצלחה. בנוסף, הסטודנט לא מורשה להמשיך  לסמסטר ב' לקורס עדשות מגע 2 (82-305).

ד. ברשימת הקורסים הרצ"ב, ליד כל קורס צוין ציון עובר. קורסי ליבה דורשים ציון גבוה  יותר. 

ה. לחלק מהקורסים יש תנאי קדם להרשמה של ציון עובר בקורס מקדים. בלי ציון עובר בקורס המקדים לא ניתן להירשם לקורסים אלו. במידה וסטודנט נרשם בכל זאת לקורס המשך ו/או למד בקורס המשך (בתקופת המתנה לציון הסופי בקורס מקדים, או כתוצאה מטעות ברישום או מכל סיבה אחרת) תבוטל הרשמתו לקורס ההמשך ולימודיו בקורס זה יופסקו.

שים/י לב: 

במידה והסטודנט אינו עומד באמות המידה האקדמיות הנדרשות, יהיה צורך להפסיק את לימודיו. לפני הפסקת לימודים מתוכנית אופטומטריה הסטודנט יקבל מכתב ויוזמן לשיחה אישית עם ראש  הוועדה הפדגוגית של התוכנית שמטרתה להסביר את המצב לסטודנט. לאחר השיחה הסטודנט  יהיה רשאי למסור תגובתו בכתב או בעל פה. תגובת הסטודנט תובא בפני ראש ביה"ס לאופטומטריה  ומדעי הראיה והוועדה הפדגוגית של התוכנית והוועדה הפדגוגית תקבל החלטה סופית לגבי הפסקת  הלימודים. לפי הצורך, תינתן אפשרות לערער על החלט ת הוועדה הפדגוגית בפני ראש ביה"ס.  ערעור זה יתקיים בפגישה או בכתב לפי בקשת המערער. אם הערעור נדחה, לסטודנט יוצע מעבר  לתוכנית אחרת באוניברסיטה, בהתאם לעמידתו בדרישות האקדמיות הרלוונטיות. במקרה של חזרה  על קורסים יש לקחת בחשבון את חיוב שכ"ל בגין חזרה על קורסים בהתאם לכללי שכ"ל החלים באוניברסיטה.